NHÓM WAO

NHÓM WAO

Thông tin chung

 Tên nhóm: WAO

Trực thuộc: Viện Kinh tế và Quản lý

Địa chỉ: Phòng 301-305 Nhà C9, Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: duy.phamngoc@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: ThS. Phạm Ngọc Duy

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Kinh tế học.

Hướng nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Phân tích tài chính; Hoạch định tài chính; Thẩm định dự án đầu tư; Định giá doanh nghiệp...); Hệ thống kiểm soát quản lý trong tổ chức; Phát triển sản phẩm.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Định giá doanh nghiệp trong mua bán và sáp nhập (M&A) và định giá Startup; Thiết kế cấu trúc hệ thống tiền lương và phương pháp định giá công việc.