NHÓM SEM.01

NHÓM SEM.01

Thông tin chung

Tên nhóm: SEM.01

Trực thuộc: Viện Kinh tế và Quản lý

Địa chỉ: Nhà C9 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại:043 868 0452

Email: lam.nguyenvan@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: ThS. Nguyễn Văn Lâm

Chuyên môn: Luật học.

Hướng nghiên cứu: Pháp luật về kinh doanh, kinh tế luật, pháp luật về khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và thế giới trên cơ sở trạng quy định pháp luật và quá trình thực hiện nhằm đưa ra các bài học, kiến nghị, sửa đổi cho pháp luật thực định ở Việt Nam; Nghiên cứu các vấn đề về pháp luật kinh doanh, khía cạnh kinh tế của pháp luật, về môi trường kinh doanh.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu các vấn đề pháp lý về chuyển giao công nghệ; Nghiên cứu các vấn đề pháp lý về hợp đồng khoa học công nghệ; Nghiên cứu một số lĩnh vực pháp lý về sở hữu trí tuệ như quản trị thương hiệu, bảo hộ bí mật kinh doanh…