Nhóm NLP

NHÓM XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN - NLP

Thông tin chung

Tên nhóm: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - NLP

Trực thuộc: Viện CNTT&TT

Email: nlp@soict.hust.edu.vn

Điện thoại:

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 13-NguyenThiThuTrang_zpsrpflevbc.png

Họ và tên: TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Chuyên môn: Tổng hợp tiếng nói, Phân tích văn bản.

Hướng nghiên cứu: Tổng hợp tiếng nói, Chuẩn hoá văn bản, Xử lý văn bản, Dịch máy thống kê.

Email: trangntt@soict.hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong các bài toán tóm tắt văn bản, hỏi-đáp, gợi ý, dịch máy, giao tiếp người máy, phân tích quan điểm, kiểm trùng tài liệu...

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Kiểm trùng tài liệu khoa học (kiểm tra đạo văn): Trong đó cho phép tiến hành lưu trữ, đánh chỉ mục để thực hiện các tính năng truy vấn tài liệu (VD: Đồ án tốt nghiệp, luận văn cao học, luận án tiến sĩ, các bài báo khoá học…) để tìm ra các tài liệu liên quan, thực hiện kiểm tra đạo văn cho tài liệu khoa học về mặt câu chữ, đoạn văn hoặc ý tưởng; Dịch tiếng nói tự động (speech translation): Dịch tiếng nói từ ngôn ngữ nguồn sang tiếng nói của ngôn ngữ đích. Mục tiêu trong tương lai là có thể thực hiện việc dịch tự động cho tiếng Việt với một số ngôn ngữ phổ biến và có tiềm năng như: tiếng Anh, tiếng Nhật...; Phân tích quan điểm, sắc thái, tâm lý của văn bản: Phân tích tự động các sắc thái của văn bản cho các thực thể như cá nhân, tổ chức như các sắc thái tích cực, tiêu cực, thích, yêu, ghét...