NHÓM NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LINH HOẠT

NHÓM NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU LINH HOẠT

Thông tin chung

Tên nhóm: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt

Trực thuộc: Viện Cơ khí Động lực

Địa chỉ: Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong - C15 - ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8683617

Email: STE-ICEL@hust.edu.vn

Website: http://icelab.hust.edu.vn/

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: PGS.TS. Phạm Hữu Tuyến

Chuyên môn: Cơ khí động lực

Hướng nghiên cứu:

Nghiên cứu phát triển động cơ đốt trong (mô phỏng, thực nghiệm); Nghiên cứu tính toán lượng phát thải và các giải pháp giảm phát thải từ động cơ đốt trong; Nghiên cứu ứng dụng các loại nhiên liệu thay thế, phụ gia nhiên liệu.

Email: tuyen.phamhuu@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển động cơ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol bất kỳ đảm bảo tính năng kỹ thuật và giảm phát thải.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhằm chuyển đổi động cơ phun xăng điện tử sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ ethanol tới 100%; Nghiên cứu thiết kế và chế tạo nguồn động lực thân thiện môi trường.