NHÓM NANOBIOMATERIALS CHEMICAL SENSOR AND BIOSENSORS - NCB

NHÓM NANOBIOMATERIALS CHEMICAL SENSOR AND BIOSENSORS - NCB

Thông tin chung 

 Tên nhóm: Nanobiomaterials, Chemical Sensor and Biosensors(NCB)

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: 214 - C4 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện Thoại:

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Trần Vĩnh Hoàng

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Cảm biến sinh học, Vật liệu nano.

Hướng nghiên cứu: Tổng hợp, đặc trưng và phát triển ứng dụng vật liệu vô cơ cấu trúc nano, vật liệu lai tạo định hướng ứng dụng; vật liệu chức năng hóa bề mặt; vật liệu chức năng xử lý ô nhiễm môi trường; vật liệu nano y sinh; vật liệu dẫn thuốc; vật liệu tương thích sinh học... ; Phát triển các cảm biến sinh học trên cơ sở vật liệu nano ứng dụng cho quản lý, phân tích, đánh giá môi trường; đánh giá, kiểm soát chất lượng thực phẩm; cảm biến sinh học ứng dụng chẩn đoán sớm và phát hiện sớm bệnh ung thư.

Email: hoang.tranvinh@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng vật liệu đa chức năng cấu trúc trong chế tạo cảm biến hóa học, cảm biến sinh học để phân tích, kiểm soát môi trường; xử lý ô nhiễm môi trường; kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; phát hiện sớm các chỉ dấu bệnh tật đặc biệt là bệnh ung thư.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các vật liệu chức năng cấu trúc nano (polyme dẫn; polyme đa chức năng; các hạt nano kim loại quý (vàng, bạc); các hạt oxit kim loại (Fe3O4; SnO2; ZnO; ...) ứng dụng trong cảm biến và xử lý môi trường;  Phát triển các ứng dụng, sản phẩm quan trắc, cảnh báo môi trường; xử lý môi trường; các bộ kit xét nghiệm, chẩn đoán các chỉ dấu sinh học (biomarkers); Chế tạo và đóng gói các bộ kit thành các thiết bị ngoại vi tương thích với các hệ thông phân tích nhằm tiến tới phổ cập các sản phẩm.