NHÓM NANO TỪ CHỨC NĂNG

NHÓM NANO TỪ CHỨC NĂNG

Thông tin chung

Tên nhóm: Nano từ chức năng

Trực thuộc: Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS)

Địa chỉ: tòa nhà ITIMS, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 0438680787

Email: totloan@itims.edu.vn

Website/Facebook/Fanpage: http://itims.edu.vn/

Họ và tên: TS. Tô Thanh Loan

Nhiệm vụ: Thành viên

Chuyên môn: Cấu trúc vật liệu.

Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu cấu trúc vật liệu nano từ.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu chế tạo các hệ vật liệu nano từ định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Kết hợp nghiên cứu tính chất với cấu trúc của vật liệu sử dụng các phương pháp nghiên cứu cấu trúc tiên tiến.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển công nghệ chế tạo vật liệu nano từ; Nghiên cứu sâu về cấu trúc của các hệ vật liệu nano từ nhằm làm sáng tỏ cơ chế biến đổi tính chất của từng hệ vật liệu; Ứng dụng các vật liệu nano từ mới vào các lĩnh vực cụ thể như xử lý môi trường, y sinh…