NHÓM MÔI TRƯỜNG THÔNG MINH

NHÓM MÔI TRƯỜNG THÔNG MINH

Thông tin chung

Tên nhóm: Môi trường thông minh

Trực thuộc: Viện nghiên cứu quốc tế MICA

Địa chỉ: Nhà B1 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8683087 (ex. 107)

Email:psi@mica.edu.vn

Website:http://mica.edu.vn/vn/recherche/pervasive-spaces-int/

Trưởng nhóm nghiên cứu

 

Họ và tên: TS. Đào Trung Kiên

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Tự động hoá.

Hướng nghiên cứu: Môi trường thông minh.

Email:trung-kien.dao@mica.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực điện tử, tự động hoá, công nghệ thông tin trong việc xây dựng các ứng dụng liên quan tới các môi trường thông minh, hướng tới các sản phẩm và dịch vụ tự động thích nghi với người dùng.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan đến tự động hoá toà nhà, định vị người dùng trong môi trường trong nhà, các ứng dụng dựa trên vị trí người dùng. Phát triển các ứng dụng, sản phẩm (phần cứng và phần mềm) liên quan ăng-ten thông minh, thành phố thông minh.