Nhóm MACHINE LEARNING + BIG DATA

NHÓM MACHINE LEARNING + BIG DATA

Thông tin chung

Tên nhóm: Machine Learning + Big Data

Trực thuộc: Viện CNTT&TT

Địa chỉ: Phòng 1002 -  B1- Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 

Email: khoattq@soict.hust.edu.vn

Website: http://kde.soict.hust.edu.vn

 photo 12-ThanQuangKhoat_zpsfncibwvr.jpg

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Thân Quang Khoát

Chuyên môn: Machine Learning.

Hướng nghiên cứu: Machine Learning, Data Mining, Big Data, Predictive Analytics.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu phương pháp thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn; các phương pháp phân tích dữ liệu lớn; các mô hình và phương pháp giúp máy tính có khả năng học và phán đoán tốt. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các phương pháp phân tích ngữ nghĩa, cấu trúc ẩn trong dữ liệu rất lớn và dữ liệu trực tuyến;Phát triển các mô hình và phương pháp hiệu quả cho phân tích mạng xã hội, phân tích quan điểm; Nghiên cứu phát triển các dịch vụ thông minh, chẳng hạn như gợi ý mua hàng, gợi ý đọc tin, dự đoán lỗi dây chuyền, dự đoán giao thông,...; Phân tích bệnh án điện tử, hỗ trợ dự đoán bệnh; Nghiên cứu phát triển địa cầu ngữ nghĩa vạn năng.