Nhóm METO

NHÓM CHẤT Ô NHIỄM NỒNG ĐỘ THẤP VÀ ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG MICROPOLLUTANTS AND ENVIRONNEMENTAL TOXICITY (METO)

Thông tin chung

Tên nhóm: Chất ô nhiễm nồng độ thấp và Độc học môi trường - Micropollutants and Environnemental Toxicity (METO)

Trực thuộc: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Địa chỉ: 214 - C10 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8681686

Trưởng nhóm nghiên cứu

 photo 20-DinhQuangHung_zpsi4yeluz2.jpg

Họ và tên: TS. Đinh Quang Hưng

Chuyên môn: Công nghệ và Quản lý môi trường.

Hướng nghiên cứu:Chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs), Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, Quan trắc môi trường.

Email: hung.dinhquang@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Các chất hữu cơ bền và nguy cơ của nó đối với hệ sinh thái lưu vực.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Đánh giá mức độ ô nhiễm và khả năng xử lý các hợp chất hữu cơ bền (PFCs); Đánh giá khả năng xử lý các hợp chất hữu.