Nhóm ME

NHÓM ME

Thông tin chung

Tên nhóm: ME

Trực thuộc: Viện Điện

Địa chỉ: 102 - C9 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8692306

Trưởng nhóm nghiên cứu

  photo 17-NguyenTungLam_zpsfek8fvhi.jpg

Họ và tên: TS. Nguyễn Tùng Lâm

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Chuyên môn: Truyền động điện, điều khiển truyền động điện.

Hướng nghiên cứu: Điều khiển hệ điện cơ, điều khiển hệ mềm.

Email: lam.nguyentung@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Phát triển một số hệ thống cơ điện tử ứng dụng trong công nghiệp. 

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển các hệ thống xử lý dao động trong công nghiệp; Phát triển và ứng dụng các hệ thống trợ lực phục vụ y tế và công nghiệp; Ứng dụng hệ thống vận hành từ xa có kết hợp phản hòi xúc giác phụ vụ an ninh và quốc phòng.