NHÓM FM - SEM

NHÓM FM - SEM

Thông tin chung

 Tên nhóm: FM-SEM

Trực thuộc: Viện Kinh tế và Quản lý

Địa chỉ: 207B - C9 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8683662

Email: Binh.daothanh@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: TS. Đào Thanh Bình

Chuyên môn: Tiến sỹ Ngành Tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ (LB Nga).

Hướng nghiên cứu: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán quản trị; Các định chế tài chính; Tài chính công; Quản lý doanh nghiệp.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Quản trị tài chính doanh nghiệp (Phân tích tài chính; Thẩm định dự án đầu tư; Hoạch định tài chính; Định giá doanh nghiệp và những vấn đề tài chính doanh nghiệp cổ phần hóa….); Những vấn đề về quản lý tài chính tại các đơn vị công theo cơ chế tự chủ tài chính; Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, NHTM; Hệ thống tài chính (Tài chính nhà nước; Ngân hàng; Bảo hiểm; Các tổ chức tài chính phi ngân hàng; Thị trường chứng khoán….).

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Phát triển thị trường trái phiếu tại Việt Nam: công cụ, chính sách và nguồn huy động vốn cho Chính phủ nhằm phát triển bền vững trước những đòi hỏi hội nhập quốc tế; Phát triển các sản phẩm tài chính cá nhân tại Việt Nam; Nghiên cứu những chính sách thuế đặc thù (tài nguyên, môi trường, xăng dầu…); Những vấn đề tài chính và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa.