NHÓM CHUYỂN HÓA SINH KHỐI

NHÓM CHUYỂN HÓA SINH KHỐI

Thông tin chung

Tên nhóm: Chuyển hóa sinh khối

Trực thuộc: Viện Kỹ thuật Hóa học

Địa chỉ: 202 - C4,5 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8684955

Email: hoang.phanhuy@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên:TS. Phan Huy Hoàng

Nhiệm vụ: Trưởng nhóm

Hướng nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu xúc tác (oxit kim loại, zeolit…) dạng nano và micro và ứng dụng cho các phản ứng chuyển hóa hữu cơ; Tổng hợp, thu nhận hóa chất và vật liệu “xanh” từ sinh khối lignoxenluloza.

Email: hoang.phanhuy@hust.edu.vn

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác hoạt tính cao ứng dụng cho các phản ứng chuyển hóa sinh khối lignoxenluloza nhằm thu nhận các hóa chất “xanh”.

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác hoạt tính cao trên cơ sở zeolit ZSM-5;Nghiên cứu ứng dụng vật liệu xúc tác mới cho các quá trình chuyển hóa sinh khối nhằm thu nhận các hóa chất “xanh” cơ bản quuan trọng trong công nghiệp.