NHÓM 5C

NHÓM 5C

Thông tin chung

Tên nhóm: 5C

Trực thuộc: Viện Kinh tế và Quản lý

Địa chỉ: Phòng 301-305 - C9 - Trường ĐHBK Hà Nội

Điện thoại: 043 8692304

Email: thanh.phanvan@hust.edu.vn

Trưởng nhóm nghiên cứu

Họ và tên: ThS. Phan Văn Thanh

Chuyên môn: Marketing; Truyền thông marketing; Thương mại điện tử; Hệ thống thông tin quản trị.

Hướng nghiên cứu: Nhân tố xã hội; Năng lực cạnh tranh; Quản trị thương hiệu; Thương mại điện tử.

Định hướng nghiên cứu của nhóm

Định hướng chung:

Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý

Định hướng cụ thể trong thời gian tới:

Đánh giá nhu cầu đào tạo văn bằng 2 ngành kinh tế theo phương thức đào tạo trực tuyến (e-learning) của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội; Nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành cấp Khoa-Viện tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.