LCĐ - LCH Viện Ngoại ngữ

Bí thư: ThS. Nguyễn Thị Thanh Phương

Địa chỉ công tác: Bộ môn Tiếng Anh khối Kỹ thuật - Viện Ngoai Ngữ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101 - D4          

Email: thanhphuong149@gmail.com

Facebook/Fanpage: www.facebook.com/bchsofl