LCĐ-LCH Viện Kỹ thuật Hóa học

Bí thư: TS. Đặng Trung Dũng

Đơn vị công tác: Bộ môn 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 111 Nhà C5

Email: dung.dangtrung@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/Viện KTHH