LCĐ-LCH Viện Kinh tế và Quản lý

Bí thư: ThS. Nguyễn Thị Bích Nguyệt

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế học, Viện Kinh tế và Quản lý

Địa chỉ liên hệ: Phòng 304 - C9

Email: nguyet.nguyenthibich@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/vienKTQL/KTQL