LCĐ - LCH Viện Điện tử - Viễn thông

Bí thư: TS. Phạm Phúc Ngọc

Địa chỉ công tác: Bộ môn Công nghệ Điện tử & Kỹ thuật Y sinh, Viện Điện tử - Viễn thông

Địa chỉ liên hệ: Phòng 418  - C9

Email:  ngoc.phamphuc@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/set.hut.edu.vn