LCĐ - LCH Viện Đào tạo Quốc tế

 

Bí thư: ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị công tác: Viện Đào tạo Quốc tế

Địa chỉ liên hệ: Phòng 201-D7

Email: thu.nguyenthianh@hust.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/SIE