LCĐ - LCH Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Bí thư: ThS. Phan Minh Thụy

Đơn vị công tác: Bộ môn Quá trình Thiết bị, Viện CNSH&CNTP

Địa chỉ liên hệ: Phòng 210-C4

Email: thuy.phanminh@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/fobio.student.bkhn