LCĐ-LCH Viện Cơ khí

Bí thư: TS. Thái Phương Thảo

Đơn vị công tác: Bộ môn Cơ học ứng dụng, Viện Cơ khí

Địa chỉ liên hệ: Phòng 307 Nhà C3

Email: thao.thaiphuong@hust.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/sinhviensme