Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng

Bí thư: Nguyễn Thị Sáng

Đơn vị công tác: Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng

Địa chỉ liên hệ: Phòng 924 - Thư viện Tạ Quang Bửu

Điện thoại:             

Email: sang.nguyenthi@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/BanTTDHBKHN