CĐ Liên phòng ban

Bí thư:  Nguyễn Việt Tiến

Đơn vị công tác: Phòng Công tác Sinh viên

Địa chỉ liên hệ: C1 - 102

Điện thoại:      0904406262

Email:  tien.nguyenviet@hust.edu.vn