CĐ Liên phòng ban

Bí thư:  Nguyễn Thị Hồng Minh

Đơn vị công tác: Trung tâm Phục vụ Bách Khoa

Địa chỉ liên hệ: Tầng 3 số 10 Tạ Quang Bửu

Điện thoại:      

Email:  minh.nguyenthihong1@hust.edu.vn