CĐ Khoa Lý luận Chính trị


Bí thư: Bùi Thị Thu Trang

Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị

Địa chỉ liên hệ: Phòng 312 Nhà D3

Email: trang.buithithu@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/thu.trang