CĐ Khoa Giáo dục Thể chất

Bí thư: Nguyễn Tiến Đạt

Đơn vị công tác:  Bộ môn Thể thao Tự chọn - Khoa Giáo dục Thể chất

Địa chỉ liên hệ: Cửa A3 - Sân vận động Bách Khoa

Điện thoại:               

Email: tiendatgdtc@gmail.com