Ban Văn nghệ - Thể thao

Trưởng ban: Đặng Thu Hương

Đơn vị công tác: BM Khoa học và Công nghệ giao dục - Viện Sư phạm Kỹ thuật

Địa chỉ liên hệ: Phòng P401- D5

Điện thoại: 0979 168089

Email: Huong.dangthu@hust.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Ban VNTT