Ban Tổ chức - Kiểm tra


Trưởng ban: TS. Phạm Phúc Ngọc

Đơn vị công tác: Bộ môn Công nghệ Điện tử và Kỹ thuật Y sinh, Viện ĐT-VT

Địa chỉ liên hệ: Phòng 418 Nhà C9

Email: ngoc.phamphuc@hust.edu.vn