Ban Thông tin - Tuyên truyền & Đối ngoại

Trưởng ban: TS. Đặng Trung Dũng

Đơn vị công tác: Viện Kỹ thuật hóa học

Địa chỉ liên hệ: Phòng 111 Nhà C5

Email: dung.dangtrung@hust.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Ban TT-TT&ĐN