Ban Thanh niên Tình nguyện


Trưởng ban: ThS. Trần Ngọc Lân

Đơn vị công tác: Văn phòng Đoàn trường

Địa chỉ liên hệ: Phòng 208 Nhà C2

Email: lan.tranngoc@hust.edu.vn

Facebook/Fanpage: https://www.facebook.com/Ban TNTN