Ban Cán bộ trẻ

 

Trưởng ban: TS. Nguyễn Hoài Anh

Đơn vị công tác: Bộ môn Vật liệu học, Xử lý nhiệt và Bề mặt, Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 301-A Nhà C5

Điện thoại: 

Email: anh.nguyenhoai@hust.edu.vn